برند فروشی پیاز نگهداری شده (به طریقی که در وضعیت اولیه خود باقی بماند)