برند فروشی ماده قلیائی فرار (آمونیا) (ماده شوینده)