برند فروشی در طبقه ۴۴

خدمات پزشکی؛ خدمات بیطاری؛ مراقبت‌های بهداشتی؛ و زیبایی برای انسان‌ها یا حیوانات؛ خدمات کشاورزی، باغداری و جنگلداری.