برند فروشی در طبقه ۲۳

انواع نخ و رشته برای مصارف پارچه بافی و نساجی.