روش و مراحل ثبت موسسات غیرتجاری

روش و مراحل ثبت موسسه
1-کامل نمودن فرم تقاضانامه ثبت موسسه و امضا توسط شرکا.
2-کامل نمودن فرم صورتجلسه موسسین و امضا توسط شرکا .
3-تنظیم و امضای کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا.
4-چند نام انتخاب و به مسئول تغیین نام اداره ثبت شرکتها ارادئه گردد(توجه شود نام انتخاب شده اولا باید با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته و ثانیا سابقه ثبت نداشته باشد ثالثا از نامهای خارجی نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسی، گواهی لازم را با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی صادر می نماید .
5-پس از تعیین نام به قسمت ارجاع ادایه ثبت شرکتها مراجعه و ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح داشته باشد عند اللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز معرفی می شود.
6-پس از وصول و ارائه مجوز لازم (در رابطه با موضوع موسسه)ممیز ثبت شرکتها بشرط عدم وجود نقص مدارک، متقاضی را جهت پرداختی حق الثبت به حسابداری راهنمایی و مسئول حسابداری با توجه به سرمایه موسسه و تعیین مبلغ حق الثبت متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به بانک ملی ایران هدایت و پس از پرداخت وجه مذکور و ارائه فیش پرداختی به حسابداری ، حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامه متقاضی می کند و ممیز مربوط دستوی ثبت را صادر و متقاضی به قسمت ثبت شرکتها مراجعه می نماید .
7-در قسمت ثبت شرکتها پیش نویس آگهی تاسیس تهیه شده پس از امضای رئیس اداره ثبت شرکتها و تایپ آگهی مربوط ، متقاضی مجددا به قسمت ثبت شرکتها مراجعه و پس از احراز هویت توسط مسئول قسمت از متقاضی ذیل ثبت دفتر(اصالتا یا وکالتا)امضا اخذ می نماید و سپس یک نسخه از مدارک (اساسنامه ، صورتجلسه ، تقا ضانامه)که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها می باشد به متقاضی تسلیم می گردد و متقاضی به دبیر خانه اداره مراجعه و پرونده را تحویل داده، یک برگ آگهی تایپ شده را به اداره کل دفتر روابط عمویم و امور بین الملل(قسمت دایره آگهی ها )برده و پس از تعیین مبلغ جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار به بانک مراجعه و همراه فیش پرداخت شده به دبیرخانه مراجعه می کند . پس از امضای نسخ تایپ شده توسط رئیس اداره ثبت شرکتها در این مرحله آگهی صادر و دو نسخه تایپی به متقاضی تحویل می گردد . یک نسخه جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی (واقع در خیابان بهشت، ضلع جنوبی پارک شهر)ونسخه دیگر همراه فیش پرداختی به قسمت دایره آگهی ها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار داده می شود.
در این مرحله کار ثبت موسسه پایان یافته است .
چنانچه شرکا بخواهند تغییراتی پس از تاسیس موسسه بدهند ، به راهنمایی های بعدی که در این مجموعه ذکر گردیده توجه کامل نمایید.

آب و هوا

تهران

ما

 • نقل و انتقال سهام و افزایش سرمایه (بدون واریز بانکی )
 • مشاوره بیمه و روابط کار
 • مشاوره رتبه بندی در همه ابعاد
 • مشاوره تعیین صلاحیت و رتبه بندی وزارت کار
 • مشاوره جواز تاسیس و طرح توجیهی
 • مشاوره کلیه امور حسابداری و حسابرسی
 • مشاوره و اخذ ISO در تمامی پایه ها
 • تشکیل حوزه مالیاتی و ثبت در نظام مالیات برارزش افزوده
 • ثبت شرکت در کلیه مناطق آزاد تجاری ( کیش – قشم و ... ) با معافیت مالیاتی

خدمات

 • ثبت انواع شرکت درایران
 • ثبت اسم و علائم تجاری(برند) فارسی و لاتین درایران و کلیه نقاط دنیا
 • ثبت انواع کنسرسیوم
 • ثبت نمایندگی و ثبت شرکتهای خارجی
 • ثبت مشارکت ایرانی وخارجی (جوینت ونچر)
 • ثبت اختراع و نوآوری و ابتکار
 • ثبت طرح و مالکیت صنعتی و مالکیت فکری و معنوی
 • طراحی آرم – لوگو و....
 • تنظیم و ثبت انواع صورتجلسات و رفع ایرادات آن انحلال و ختم تصفیه